Statut i sprawozdania

2010/2011

Sprawozdanie z działalności Studenckiego Koła Naukowego Historyków „Historikon” w roku 2010 oraz semestrze letnim roku akademickiego 2010/2011

2011

XL Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych

2011/2012

MEDIEVAL POLEARMS AGAINST ARMOUR CRASH TESTS PROJECT

2012

Sprawozdanie roczne z działalności Studenckiego Koła Naukowego Historyków Historikon

2013

Sprawozdanie roczne z działalności Studenckiego Koła Naukowego Historyków Historikon

STATUT

I. Przepisy ogólne

§ 1

Studenckie Koło Naukowe Historyków Historikon (zwane dalej SKNH Historikon) działa na podstawie statutu Polskiego Towarzystwa Historycznego (zwane dalej PTH), statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (zwany dalej UWM) oraz niniejszego statutu.

§ 2

Siedzibą SKNH Historikon jest pokój 340 mieszczący się w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Humanistycznego (zwanego dalej IHiSM WH) UWM.

§ 3

Godłem SKNH Historikon jest godło PTH osadzone w pieczęci, z napisem “Historikon” na środku godła oraz napisami: “Studenckie Koło Naukowe Historyków” na górze oraz “Sekcja Studencka PTH Oddział w Olsztynie” na dole.

§ 4

Logo SKNH Historikon jest wizerunek tarczy oraz osadzonych na niej pionowo dwóch mieczy przewiązanych wstęgą. Logo jest koloru szarego.

§ 5

SKNH Historikon używa pieczęci z napisem: “Studenckie Koło Naukowe Historyków Historikon ul. Kurta Obitza 1 pok. 340 10-725 Olsztyn”.

II. Cele i zadania

§1

Cele i zadania SKNH Historikon są następujące:

 • Prowadzenie prac naukowych oraz pogłębianie wiedzy naukowej członków SKNH Historikon z zakresu historii, zwłaszcza historii regionalnej;
 • Popularyzacja wiedzy historycznej na terenie UWM i poza nim;
 • Organizowanie konferencji naukowych, seminariów, warsztatów, zjazdów i innych imprez naukowych oraz uczestniczenie w tego rodzaju przedsięwzięciach organizowanych przez inne ośrodki naukowe;
 • Współdziałanie z innymi organizacjami o podobnym charakterze w kraju i za granicą;
 • Integracja środowiska studentów historii UWM;
 • Stwarzanie form organizacyjnych sprzyjających swobodnej wymianie poglądów naukowych oraz twórczym inicjatywom wszystkich członków SKNH Historikon;
 • Prezentowanie wyników badań naukowych prowadzonych przez członków SKNH Historikon na łamach własnego czasopisma naukowego.

III. Członkostwo

§ 1

Członkiem SKNH Historikon może zostać każda osoba będąca studentem studiów licencjackich, magisterskich bądź doktoranckich UWM.

§ 2

Członkostwo nabywa się poprzez pozytywne rozpatrzenie pisemnej deklaracji członkowskiej kandydata przez Zarząd SKNH Historikon oraz Zarząd Oddziału Olsztyńskiego PTH.

§ 3

Spis członków SKNH Historikon prowadzi Prezes SKNH Historikon.

§ 4

Członek SKNH Historikon posiada pełne prawo do uczestniczenia we wszystkich statutowych formach działalności SKNH Historikon, oraz bierne i czynne prawo wyborcze do Zarządu SKNH Historikon.

§ 5

Każdy członek SKNH Historikon ma prawo zgłaszać wnioski dotyczące działalności SKNH Historikon.

§ 6

Członkostwo SKNH Historikon traci się przez:

 • Ukończenie studiów;
 • Dobrowolną rezygnację członka;
 • W drodze uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenie SKNH Historikon (o którym mowa w dalszej części statutu).

§ 7

Podstawą do podjęcia głosowania nad uchwałą dotyczącą usunięcia z SKNH Historikon danego członka jest niewywiązywanie się przez tę osobę z obowiązków statutowych SKNH Historikon.

§ 8

Obowiązkiem członka SKNH Historikon jest:

 • Przestrzeganie postanowień zawartych w niniejszym statucie;
 • Czynny udział w pracach SKNH Historikon;
 • Wywiązywanie się terminowo z powierzonych mu zadań;
 • Dbanie o dobre imię SKNH Historikon;
 • Regularne opłacanie składek członkowskich na rzecz SKNH Historikon.

IV. Władze

§ 1

Najwyższą władzą SKNH Historikon jest Walne Zebranie, w skład którego wchodzą wszyscy członkowie SKNH Historikon.

§ 2

Walne Zebranie podejmuje na swych posiedzeniach następujące uchwały:

 • Ustala wysokość rocznej składki członkowskiej SKNH Historikon;
 • Dokonuje wyboru ze swego grona członków Zarządu SKNH Historikon;
 • Redaguje i zatwierdza plan działalności SKNH Historikon na dany rok akademicki;
 • Zatwierdza statut SKNH Historikon;
 • Dokonuje zmian w statucie SKNH Historikon;
 • Podejmuje decyzję o usunięciu danego członka z SKNH Historikon;
 • Podejmuje decyzję o odwołaniu Opiekuna Naukowego SKNH Historikon.

§ 3

Walne Zebranie zbiera się przynajmniej raz w ciągu roku akademickiego.

§ 4

Walne Zebranie, na którym ma się odbyć wybór członków Zarządu SKNH Historikon zwołuje się najpóźniej do 15 października danego roku akademickiego.

§ 5

Walne Zebranie zwołuje Prezes SKNH Historikon, który zarazem przewodniczy jego posiedzeniu. W przypadku, gdy Prezes nie może przewodniczyć Walnemu Zebraniu, zastępuje go któryś z wiceprezesów.

§ 6

Informacja o dacie i miejscu Walnego Zebrania winna być podana do wiadomości indywidualnie każdemu członkowi SKNH Historikon w formie ustnej, pisemnej bądź elektronicznej nie później niż na 4 dni przed terminem zebrania przez Prezesa SKNH Historikon, bądź któregoś z wiceprezesów.

§ 7

W okresie poza Walnymi Zebraniami działalnością SKNH Historikon kieruje Zarząd.

§ 8

W skład Zarządu SKNH Historikon wchodzą:

  1) Prezes
  2) I Wiceprezes
  3) II Wiceprezes
  4) Sekretarz
  5) Skarbnik.

§ 9

Kadencja Zarządu SKNH Historikon trwa rok, od momentu jego wyboru do momentu powołania nowego Zarządu.

§ 10

Zarząd SKNH Historikon wybierany jest na Walnym Zebraniu w wyborach powszechnych jawnych, lub na wniosek któregoś z członków w formie pisemnej tajnej.

§ 11

Do kompetencji Prezesa należy:

 • Zwoływanie Walnego Zebrania;
 • Przewodniczenie Walnemu Zebraniu;
 • Zgłaszanie wniosków uchwał pod głosowanie;
 • Reprezentowanie SKNH Historikon na zewnątrz oraz w kontaktach z kadrą naukową UWM;
 • Dysponowanie pieczęcią własną oraz pieczęcią SKNH Historikon;
 • Opieka nad archiwum SKNH Historikon, znajdującego się w pokoju 340 w IHiSM WH UWM.

  § 12

  Do kompetencji sekretarza należy:

 • Sporządzanie sprawozdań z posiedzeń Walnego Zebrania oraz z posiedzeń Zarządu oraz przekazywanie ich Prezesowi w celu ich archiwizacji;
 • Koordynowanie pracami techniczno-organizacyjnymi związanymi z działalnością SKNH Historikon.

  § 13

  Do kompetencji skarbnika należy:

 • Zbieranie składek członkowskich;
 • Zarządzanie finansami SKNH Historikon;
 • Sporządzanie sprawozdań dotyczących wszystkich przedsięwzięć finansowych SKNH Historikon.

  § 14

  Wiceprezesom poszczególne zadania są powierzane przez uchwałę Walnego Zgromadzenia, decyzję Zarządu lub wytyczną Prezesa.

  § 15

  Każdy członek Zarządu może zostać odwołany w drodze uchwały Walnego Zebrania.

  § 16

  Usuniętemu członkowi Zarządu przysługuje odwołanie się od decyzji w terminie nie przekraczającym 7 dni od dnia uchwały Walnego Zebrania dotyczącej usunięcia danej osoby z Zarządu SKNH Historikon.

  § 17

  Odwołanie się od decyzji o usunięciu z Zarządu może być złożone w formie ustnej lub pisemnej na ręce Prezesa.

  § 18

  Po złożeniu przez daną osobę odwołania od decyzji o usunięciu z Zarządu, Prezes zwołuje Walne Zebranie w celu rozpatrzenia odwołania i podjęcia uchwały dotyczącej anulowania bądź podtrzymania decyzji o usunięciu z Zarządu w terminie nie przekraczającym 14 dni od dnia złożenia odwołania.

  § 19

  Każdemu usuniętemu członkowi SKNH Historikon przysługuje prawo odwołania się od tej decyzji zgodnie z procedurą opisaną w § 16, § 17 oraz § 18.

  V. Finansowanie działalności

  § 1

  Wysokość rocznej składki członkowskiej SKNH Historikon ustala Walne Zebranie na pierwszym posiedzeniu w danym roku akademickim.

  § 2

  Za pobór i przechowywanie składek członkowskich odpowiada skarbnik SKNH Historikon.

  § 3

  Składki członkowskie stanowią podstawowe źródło finansowe SKNH Historikon.

  § 4

  SKNH Historikon może pozyskiwać inne środki dofinansowania niż wymienione w §3.

  VI. Opiekun naukowy

  § 1

  Opiekunem Naukowym SKNH Historikon jest pracownik naukowo-dydaktyczny IHiSM WH UWM, posiadający stopień co najmniej doktora.

  § 2

  Wyboru Opiekuna Naukowego dokonuje Zarząd SKNH Historikon po konsultacjach z władzami IHiSM WH UWM i z samym zainteresowanym.

  § 3

  Zmiana Opiekuna Naukowego następuje na skutek:

 • Rezygnacji Opiekuna Naukowego;
 • Uchwały Walnego Zebrania dotyczącej odwołania Opiekuna Naukowego.

  § 4

  Do kompetencji Opiekuna Naukowego należy:

 • Wspieranie merytoryczne działalności SKNH Historikon;
 • Kontrasygnata projektów badawczych oraz rozliczeń finansowych członków SKNH Historikon;
 • Wspieranie SKNH Historikon wobec władz uczelnianych i innych instytucji, z którymi SKNH Historikon nawiązuje kontakty.

  VII. Uchwalenie i zmiany dotyczące statutu

  § 1

  Uchwalenia statutu SKNH Historikon dokonuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków.

  § 2

  W przypadku braku kworum w pierwszym terminie Walnego Zebrania, Prezes wyznacza drugi termin, nie wcześniej niż po 7 dniach i nie później niż po upływie 14 dni od dnia pierwszego Walnego Zebrania. Na drugim zebraniu nie obowiązuje kworum.

  § 3

  Zmiany dotyczące statutu SKNH Historikon dokonywane są w trybie wymienionym w § 1 i § 2.

  VIII. Rozwiązanie SKNH Historikon

  § 1

  Rozwiązanie SKNH Historikon następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania, większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków.

  § 2

  W razie rozwiązania SKNH Historikon o jego majątku decyduje powołana przez Dziekana Komisja Likwidacyjna.

  IX. Przepisy końcowe

  § 1

  Wszelkie kwestie związane z działalnością SKNH Historikon, które nie zostały uwzględnione w niniejszym statucie, a nie stoją z nim w konflikcie, mogą być podejmowane po uprzedniej uchwale Walnego Zebrania zezwalającej na daną czynność.

  § 2

  Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem 4 listopada 2010 r.