Historia koła

 

Początek

SKNH „Historikon” powstało w 2004 roku. Na początku tworzyło ją kilkoro studentów: Marta Adamska, Monika Dobosz, Adam Dolny, Patrycja Katarzyna Dobkowska, Kinga Dorbach, Katarzyna Dziubińska oraz Przemysław Hirniak. Wkrótce dołączyli koledzy ze starszego rocznika – Kinga Jackowska oraz Łukasz Fafiński, którzy 13 grudnia 2004 roku zostali wybrani odpowiednio na prezesa i wiceprezesa Sekcji.
Pierwszym przedsięwzięciem w działalności „Historikonu” była pomoc przy konferencji naukowej pt. Piśmiennictwo pragmatyczne do końca XVIII wieku w Polsce, która odbyła się w Ostródzie w grudniu 2004 roku. Ta konferencja zapoczątkowała pracę Koła przy następnych i pozwoliła studentom na pierwsze publikacje: sprawozdania i stenogramy z dyskusji. Przełom kwietnia i maja 2006 roku okazał się przysłowiowym „skokiem przez płotki”. W kwietniu członkowie „Historikonu” uczestniczyli w polsko-rosyjskich warsztatach historycznych pt. Tradycje kulturowe i historyczne byłych Prus Wschodnich oraz zorganizowali objazd naukowy po Toruniu. Pokłosiem spotkania historycznego w „Camp Rodowo” było wydanie wszystkich wygłoszonych wówczas referatów.

Pierwsze sukcesy

Na początku maja P. K. Dobkowska, K. Dorbach, Piotr Patejuk oraz Piotr Preger uczestniczyli w międzynarodowym projekcie dotyczącym stosunków polsko-niemieckich we Frankfurcie nad Menem, a pod koniec roku K. Dorbach wzięła udział w Międzynarodowych Warsztatach Historycznych, organizowanych przez Academię Baltica w Bad Malenie na terenie Niemiec. Ostatni kwartał 2006 roku okazał się prawdziwym wyzwaniem. Już w październiku członkowie „Historikonu” wyjechali na III Międzynarodową Konferencję Mediewistyczną pt. Ars Vivendi, Ars moriendi we Wrocławiu, na której wygłosili referat pt. Obraz życia w miastach hanzeatyckich Prus doby późnego średniowiecza. Jego autorami byli: K. Dorbach, P. K. Dobkowska, Monika Ślusarczyk i Marta Żytko. We Wrocławiu wystąpienie miał również P. Patejuk, który opowiadał o mężczyźnie i kobiecie doby średniowiecza.

Październikowa konferencja rozpoczęła nowy rozdział w działalności Koła. Nastąpił okres publikacji i wyjazdów do różnych ośrodków naukowych w kraju i zagranicą. Zacieśniano również współpracę między „Historikonem” a Mediewistycznym Kołem we Wrocławiu.
Kolejna konferencja odbyła się w grudniu w Krakowie, gdzie Koło zaprezentowało wspólny referat, dotyczący kobiety w średniowieczu. Autorami byli: P. K. Dobkowska, K. Dorbach, K. Dziubińska oraz Paweł Zdanowicz. Uczestnikiem spotkania był również Maciej Rynarzewski, który mówi o księciu-namiestniku, księciu banicie, czyli o życiu i działalności Zygmunta Korybutowicza. Oba wystąpienia zostały opublikowane w „Tekach Historyka”. Natomiast 12-13 kwietnia 2007 roku na X Ogólnopolskim Zjeździe Studentów Archiwistyki w Poznaniu K. Dorbach oraz Izabela Burzyńska przedstawiły krytyczny pogląd na strukturę zasobu, jaki można zastosować w pracach magisterskich.

Kolejne wyzwania

Prawdziwym wyzwaniem okazało się uczestnictwo w dniach 18-21 IV 2007 roku w XV Ogólnopolskim Zjeździe Studentów Historii w Łodzi. Członkowie Koła zaprezentowali się w 6 sekcjach tematycznych i wygłosili następujące referaty: P. K. Dobkowska – Organizacja służby zdrowia na Zlocie w Spale, K. Dorbach – Struktura zasobu archiwalnego w archiwach diecezjalnych na przykładzie Archiwum Diecezjalnego w Pelpinie – studium krytyczne, Michał Kowalski – Upadek III Rzeszy. Proces w Norymberdze, Konrad Krzyżewski – Wyprawa Kserksesa na Grecję, Paweł Ludwiczewski - Wychowanie spartańskie a zdolność bojowa spartańskiej armii, M. Rynarzewski – Bartnictwo na terenie Puszczy Przełomskiej w XIV-XVI stuleciu oraz Marta Żytko – Medycyna wieków średnich. Pokłosiem łódzkiego spotkania był zbiór materiałów pokonferencyjnych, wśród których znalazł się referat K. Dorbach.

Również w kwietniu 2007 roku, wraz ze studentami prawa, „Historikon” zorganizował międzynarodowe warsztaty historyczne w Jantarze pt. Historia średniowieczna. W przedsięwzięciu uczestniczyli studenci z Bułgarii, Litwy oraz Estonii. Celem spotkania było poznawanie historii średniowiecznej wymienionych krajów oraz poszukiwanie najlepszego modelu organizacji państwowej w średniowieczu.
We wrześniu w Międzynarodowej Konferencji Ordines Militares – Coloquia Torunensia Historia w Toruniu uczestniczyła K. Dorbach, natomiast w październiku już kilkuosobowa grupa brała udział w kolejnej serii historycznych warsztatów polsko-rosyjsko-niemieckich. Celem spotkania była przede wszystkim dyskusja o tożsamości narodowej i różnorodności kulturowej byłych Prus Wschodnich. „Camp Rodowo”, gdzie odbyło się owo spotkanie stał się miejscem niezapomnianych przeżyć oraz wymiany myśli ze studentami z zagranicy.

Współpraca międzyuczelniana

Jak już wcześniej wspomniano, w czasie wyjazdów naukowych prowadzono rozmowy z Kołem Mediewistycznym Uniwersytetu Wrocławskiego na temat zorganizowania wspólnego przedsięwzięcia naukowego. W związku z tym pod koniec października studenci z Olsztyna (K. Dorbach, Izabela Gwaj, M. Kowalski, K. Krzyżewski, Szymon Marchlewski, Celina Paszko oraz Irena Robak) uczestniczyli we Wrocławiu w I części warsztatów historycznych pt. Poznajemy historię naszych regionów – w poszukiwaniu etnogenezy. Do Wrocławia wrócono w listopadzie, aby wziąć udział w IV Międzynarodowej Konferencji Mediewistycznej pt. Ecce homo, gdzie Michał Świętoniowski wygłosił referat pt. Wizerunek Grzegorza z Sanoka – jego życia i obyczajów – w biografii arcybiskupa lwowskiego, autorstwa Filippo Buonaccorsiego (Kallimacha), a K. Dorbach mówiła o członkach Kapituły Katedralnej w Pelpinie. Kilka miesięcy później, 16-18 III 2008 roku, odbyła się II część warsztatów przygotowanych przy współpracy Mediewistycznego Koła Uniwersytetu Wrocławskiego. Podczas tej części przedsięwzięcia dyskutowano przede wszystkim o historii Warmii i Mazur. Nadszedł kolejny kwiecień i XVI Ogólnopolski Zjazd Studentów Historii w Krakowie. W porównaniu do roku poprzedniego wzięło w nim udział ok. 20 członków „Historikonu”. Rezultatem spotkania było wydanie referatów wszystkich uczestników Zjazdu. Warto przy tej okazji dodać, że w styczniu 2008 roku doszło do zmiany władz w Kole. Z powodu ukończenia studiów zrezygnowała z funkcji prezesa K. Dorbach a wiceprezesa P. K. Dobkowska. Nowym prezesem został Sz. Marchlewski, wiceprezesem – M. Puchalska, skarbnikiem – M. Świętoniowski, natomiast rzecznikiem – M. Kowalski.

Działalność koła na konferencjach

Nie słabła aktywność Koła. W konferencji Tradycje historyczne i kulturowe ziem pruskich, która odbyła się w dniach 16-18 maja w Mrągowie wzięło udział kilku członków „Historikonu”, którzy wspólnie ze studentami z Uniwersytetu Wrocławskiego, Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Uniwersytetu w Kaliningradzie oraz gośćmi z Niemiec obradowali w sekcji studenckiej, towarzyszącej konferencji. Od początku swego istnienia, „Historikon” brał czynny udział w życiu Oddziału PTH w Olsztynie, o czym świadczą różnego rodzaju sprawozdania z sesji, konferencji czy też odczytów organizowanych przez Oddział. Wydano również pierwszy numer gazetki Vox Historiae w listopadzie 2006 roku, której redaktorem była M. Żytko. Oprócz uczestnictwa w sympozjach i organizacji konferencji prowadzono historyczne spotkania filmowe, których pomysłodawcą był M. Rynarzewski.

Konferencje zorganizowane przez koło

Dzięki uporowi i pracy członkowie Koła w maju 2008 roku współtworzyli XXXVII Sesję Kół Naukowych w Olsztynie. Natomiast w dniach 14-18 kwietnia 2009 roku miało miejsce największe przedsięwzięcie organizacyjne „Historikonu” – XVII Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów w Olsztynie. Honorowy patronat na Zjazdem objęli: J. M. Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Prof. dr hab. Józef Górniewicz, Prezydent Miasta Olsztyna Piotr Grzymowicz oraz Wojewoda Warmińsko-Mazurski Marian Podziewski. W konferencji uczestniczyło ponad 400 referentów z ośrodków akademickich z całej Polski, a także z zagranicy. Nie był to jednak jedyny w tym roku tak wielki zjazd historyczny w stolicy Warmii i Mazur. We wrześniu członkowie Koła jako wolontariusze pomagali przy organizacji XVIII Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Olsztynie. Rok 2009 zamknęły wybory nowego Zarządu Koła: prezesem został M. Kowalski, I wiceprezesem Sebastian Imielski, II wiceprezesem M. Puchalska, skarbnikiem Kamila Okrój a sekretarzem Joanna Sokal.

Festiwal Bałtyjski

Członkowie SKN Historikon uczestniczyli i w tym roku w Festiwalu Bałtyjskim, organizowanym od 4 lat przez Towarzystwo Naukowe Pruthenia. Festiwal w 2012 roku, był pierwszym zorganizowanym na Fosie przy Zamkowej w Olsztynie, odbył się w dniach 30.06.-02.07. br.

Członkowie Koła, tworzą grupę rekonstruktorską, która odtwarza życie codzienne najstarszych mieszkańców ziem Warmii, Mazur oraz Powiśla- Prusów. W tym roku Studenci prowadzili warsztat Małego Garncarza i Pokaz Kuchni Estyjskiej. W ramach warsztatu garncarskiego, studenci, lepili gliniane garnki, koniki, dziki, babki pruskie  oraz przęśliki z najmłodszymi. W trakcie pokazu kuchni estyjskiej, studenci przygotowali, podpłomyki z solą i żurawiną, chleb pieczony w glinianym piecu, na prawdziwym zakwasie. Największym zainteresowaniem cieszył się natomiast pokaz przygotowania Zupy Uchy, czyli rybnej polewki  z młodą pokrzywą.

Członkowie uczestniczyli również w warsztatach z obróbki bursztynu, filcowania i barwienia wełny, tkania na krośnie pionowym.

W Festiwalu Bałtyjskim udział brali: Aneta Bryszewska, Justyna Bryszewska, Przemysław Bujnik, Sebastian Chechłowski, Sandra Chodkowska,  Damian Grzelak, Kinga Młyńska oraz Joanna Sokal.

Zdjęcia pochodzą od Grzegorza Pepe Pepłowskiego, Magdaleny Szymańskiej oraz Bogdana Radzickiego.

Święto Króla Sielaw

zorganizowane  w dn. 07-08. 07. 2012 przez Dom Kultury w Mikołajkach to kolejne przedsięwzięcie, w które byli włączeni członkowie Koła Historikon. W trakcie sielawowego święta, studenci prowadzili warsztat garncarski oraz pokaz kuchni estyjskiej oraz wróżenie z run. Ponownie pieczenie chleba na zakwasie oraz Zupa Ucha cieszyły się największym powodzeniem. Z kolei najmłodsi oblegali warsztat garncarski. W obchodach święta sielawowego króla udział wzięli: Sandra Chodkowska, Sebastian Chechłowski, Kinga Młyńska oraz Joanna Sokal.

Zdjęcia udostępnione dzięki uprzejmości Grzegorza Pepłowskiego.

Historikon na planie zdjęciowym.

Przygoda, której nie zapomną członkowie Historikon do końca swojego życia. Studenci w roli aktorów w Skansenie w Olsztynku. Film kręcony był na potrzeby tworzonego w Działdowie Muzeum. Historikon wcielił się w role średniowiecznych Prusów. Odtwarzali życie codzienne Prusów, studenci gotowali, piekli, zajmowali się lepieniem garnków glinianych, robieniem krajek. Na planie spędzili cały dzień, czekamy teraz na rezultaty.  Tego dnia pogoda im nie dopisywała, studenci zmagali się z deszczem i wiatrem , lecz mimo to uśmiech nie znikał z ich twarzy.

 

W dniu 13.12. 2011 r. w sali 118, o godzinie 11.30…

odbyło się pierwsze spotkanie w cyklu “Porozmawiajmy o tym co było…”.
Pierwszym naszym gościem był Profesor Bohdan Ryszewski. Nie rozmawialiśmy o archiwistyce, lecz o latach jego młodości, które spędził na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Profesor opowiedział jak zaczęła w nim kiełkować miłość do historii. Mówił o swoich przyjaciołach z pokoju 37, którzy z biegam lat stali się dla niego niczym bracia. Podzielił się z nami informacjami o codziennym życiu studenta w czasach stalinizmu w Polsce. Największym zainteresowaniem cieszył natomiast indeks Profesora, który pokazał zgromadzonym. Ze swojej stronny mogę dodać , że takich ocen nie jeden z nas może jedynie pozazdrościć Profesorowi.